[+48] 889 632 772

RODO

    

Informacja o danych osobowych dla Gości DOMU NATURY W KARPACZU

 

 

 

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI W DOMU NATURY

W KARPACZU

Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest Dom Natury z siedzibą w Karpaczu przy ulicy Nadrzeczna 3, wpisany do EDG nr 29/05 w Karpaczu.


§ 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail d.natury@gmail.com


§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Celem, dla których Dom Natury przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy
o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Dom Natury jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Dom Natury w związku z poniesioną przez Dom Natury szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obroną przed roszczeniami Gościa w stosunku do Domu Natury,

 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

 3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Dom Natury przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania
do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Dom Natury przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Dom Natury.


§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Dom Natury w Karpaczu jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Dom Natury w Karpaczu informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości Dom Natury w Karpaczu jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Dom Natury w Karpaczu przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

 2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

 3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

 4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.


§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Dom Natury w Karpaczu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,

 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia,
  a następnie zostaną trwale usunięte.


§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Dom Natury w Karpaczu. Ponadto, Dom Natury
w Karpaczu udostępnia adres d.natury@gmail.com za pomocą którego można kontaktować się
w sprawie danych osobowych.


§ 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM
DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.


§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Dom Natury w Karpaczu zawarcie umowy o usługi hotelarskie.


§10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH,
W TYM PROFILOWANIE

Dom Natury w Karpaczu nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§11. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Dom Natury w Karpaczu dostępna jest również na stronie internetowej https://www.domnatury.karpacz.pl

 

 

 

Domu Natury w Karpaczu